IKE IKZE

IKE czy IKZE? Co wybrać?

Zabezpieczenie przyszłości emerytalnej w postaci posiadania konta emerytalnego nadal nie jest powszechnym zjawiskiem. To rzadkość. Według danych oszczędności na rachunku emerytalnym gromadzi mniej niż jeden na stu Polaków. Na szczęście zainteresowanie indywidualnym, samodzielnym oszczędzaniem na emeryturę w ramach trzeciego filaru rośnie. Nadal nie każdy obywatel naszego kraju wie, czym są IKE i IKZE oraz jak działają. Przedstawiamy poradnik, w którym znajdziesz podstawowe informacje o funkcjonowaniu obu kont.

Kto może oszczędzać w ramach trzeciego filaru?

Indywidualne konto emerytalne, w skrócie IKE i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w skrócie IKZE to alternatywne dla emerytury i Otwartych Funduszy Emerytalnych sposoby na gromadzenie kapitału na przyszłość. IKE i IKZE to konta funkcjonują w ramach trzeciego filaru. Mogą być prowadzone przez:

  • fundusz inwestycyjny,
  • zakład ubezpieczeń,
  • bank,
  • dobrowolny fundusz emerytalny,
  • podmiot prowadzący maklerską działalność,

na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej z oszczędzającym, którym może być osoba, która ukończyła 16. rok życia. Co prawda małoletni mają prawo do wpłat na konto emerytalne, ale mogą zrobić to tylko wtedy, gdy osiągają dochody z pracy na umowę o pracę i wysokość wpłaty nie może być wyższa niż te dochody. Osoby powyżej 55. roku życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie potwierdzające, że w przeszłości nie dokonywały wypłat środków z IKE.

Oszczędzanie na IKE

IKE i IKZE nie działają tak samo. Wpłata na IKE podlega opodatkowaniu. Podatek zostaje pobrany od przychodu oszczędzającego, z którego pochodzi składka przeznaczona na IKE. Maksymalny limit wpłat jest równy trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, które prognozowane jest przez ZUS na koniec każdego roku. Rosnące płace przyczynią się do zwiększenia limitu wpłat na IKE. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne przyjętym 30 października 2018 roku maksymalna wysokość kwoty wpłat na IKE w roku bieżącym wynosi 14 295 zł. Oszczędzający w ramach IKE może liczyć na zwolnienie podatkowe od zysków kapitałowych. Pojawia się tutaj jednak ograniczenie limitem kwotowym dotyczącym wysokości wpłacanych środków, a ponadto warunkiem jest posiadanie jednego IKE. Wypłata zgromadzonych środków z IKE nie jest opodatkowana. Może tego dokonać oszczędzający po osiągnięciu 60 lat lub gdy nabędzie uprawnienia emerytalne i ukończy 55. rok życia.

Oszczędzanie na IKZE

W przypadku IKZE mamy do czynienia z niższym limitem wpłat. Pojawia się tutaj tylko 120% prognozowanego w danym roku wynagrodzenia. Aktualnie maksymalna wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wynosi 5 718 zł (2019 rok). To ponad 2,5 razy mniej niż w przypadku wpłat na IKE. Zwolnienie podatkowe dotyczące wpłat na IKZE polega na tym, że oszczędzający może odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania. Podobnie jak w przypadku IKE, warunkiem do skorzystania z ulgi podatkowej jest posiadanie tylko IKZE. IKE umożliwia, by wypłata, po osiągnięciu określonego wieku, była zwolniona była z podatku dochodowego, natomiast tutaj, w przypadku IKZE, wypłata zostaje uznana za przychód, przez co w konsekwencji staje się podstawą do naliczenia podatku.

IKE czy IKZE? Co wybrać?

Jak już wiemy, na IKE mamy możliwość dokonania wpłaty na wyższą kwotę, ale wpłaconych pieniędzy nie uwzględnimy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Za to możemy liczyć, że po osiągnięciu 60 (lub 55) lat całość zebranych środków możemy wypłacić bez dodatkowych kosztów.

Natomiast w przypadku IKZE limit wpłat jest dużo niższy, zaś przelane pieniądze możemy odliczyć od podatku dochodowego. Możemy mówić tutaj o bieżących korzyściach z posiadania IKZE. Do minusów IKZE należy zaliczyć wyższy limit wiekowy przy wypłacie, a do tego obciążenie pieniędzy 10% podatkiem.